Username:
Password:
Register Forgot?

M. Şevket Eygi : 1923 Cumhuriyetine Dönülmelidir (2013/05/09)

...
M. Şevket Eygi : 1923 Cumhuriyetine Dönülmelidir (2013/05/09) 1046 views | Category: General / Genel | Added by auto on 2013/05/09
Tag: sesli makale, m. şevket eygi, makale dinle, sesli köşe yazıları, köşe yazarları, haberler, gazete haberleri, gündem, gündem değerlendirmesi, şarkı sözleri, lyrics

TEKRAR 1923 cumhuriyetine dönmekten başka kalıcı ve kurtarıcı çare ve çözüm yoktur.
Moiz Kohen Tekin Alp'in şırınga ettiği sapık ideoloji mutlaka terk edilmelidir.

www.seslimakale.com .......... www.facebook.com/seslimakale
M. Şevket Eygi : 1923 Cumhuriyetine Dönülmelidir (2013/05/09) (Sözler / Lyrics)

TEKRAR 1923 cumhuriyetine dönmekten başka kalıcı ve kurtarıcı çare ve çözüm yoktur.

Moiz Kohen Tekin Alp’in şırınga ettiği sapık ideoloji mutlaka terk edilmelidir.

Janus gibi iki çehresi olan o Yahudi “Kahr olsun Şeriat!” diye yazmamış mıydı bir kitabında?

Evet bin kere tekrar edelim ki, hatırımızdan çıkmasın: 1923 cumhuriyeti, 1923 cumhuriyeti…

Türkiyenin millî kimlik ve kültürüyle barışık cumhuriyet.1920’de M. Kemal Meclis kürsüsünde ne demişti?

“Mustafa Kemal Paşa:

- Efendiler, meselenin bir daha tekerrür etmemesi ricasıyla bir iki noktayı arz etmek isterim: Burada maksud olan ve Meclis-i âlinizi teşkil eden zevat yalnız Türk değildir, yalnız Çerkes değildir, yalnız Kürd değildir, yalnız Laz değildir. Fakat hepsinden mürekkep anasır-ı İslâmiyedir, samimî bir mecmuadır. Binaenaleyh bu heyet-i âliyenin temsil ettiği; hukukunu, hayatını, şerefini kurtarmak için azmettiği emeller, yalnız bir unsur-ı İslâm’a münhasır değildir. Anasır-ı İslâmiyeden mürekkep bir kitleye aittir. Bunun böyle olduğunu hepimiz biliriz. Hep kabul ettiğimiz esaslardan birisi ve belki birincisi olan hudut meselesi tayin ve tespit edilirken, hudud-i millîmiz İskenderun’un cenubundan geçer, şarka doğru uzanarak Musul’u, Süleymaniye’yi, Kerkük’ü ihtiva eder. İşte hudud-ı millîmiz budur dedik! Hâlbuki Kerkük şimalinde Türk olduğu gibi Kürd de vardır. Biz onları tefrik etmedik. Binaenaleyh muhafaza ve müdafaası ile iştigal ettiğimiz millet bittabi bu unsurdan ibaret değildir. Muhtelif anasır-ı İslâmiyeden mürekkeptir. Bu mecmuayı teşkil eden her bir unsur-ı İslâm bizim kardeşimiz ve menafii tamamıyla müşterek olan vatandaşımızdır. Ve yine kabul ettiğimiz esasatın ilk satırlarında bu muhtelif anasır-ı İslâmiye ki: Vatandaştırlar, yekdiğerine karşı hürmet-i mütekabile ile riayetkârdırlar ve yekdiğerinin her türlü hukukuna; ırkî, ictimaî, coğrafî hukukuna daima riayetkâr olduğunu tekrar te’yid ettik ve cümlemiz bugün samimiyetle kabul ettik. Binaenaleyh menafiimiz müşterektir. Tahsiline azmettiğimiz vahdet, yalnız Türk değil, yalnız Çerkes değil hepsinden memzuc bir unsur-ı İslâmdır. Bunun böyle telâkkisini ve sui tefehhümata meydan verilmemesini rica ediyorum. (Alkışlar)” (Büyük Millet Meclisi zabıtları, 1 Mayıs 1920)

İşte o cumhuriyet.

Kripto Yahudilerin ve Kripto Haçlıların cumhuriyeti değil.

Selaniklilerin cumhuriyeti değil…

Yirminci asırda iki Yahudi devleti kurduklarını iddia edenlerin cumhuriyeti değil.

Boğaziçi aşiretinin cumhuriyeti değil.

1923 cumhuriyeti, Türkiyenin ve Türkiyelilerin cumhuriyeti.

Azınlıkların bütün haklarını vermek şartıyla çoğunluğun cumhuriyeti.

Resmî ideolojisiz, tabusuz bir cumhuriyet.

İnsanların inançları ve kimlikleri yüzünden zulme uğramadığı, zindana atılmadığı, idam edilmediği âdil ve merhametli bir cumhuriyet.

İdeolojik sloganlar cumhuriyeti değil realitelerin cumhuriyeti.

Çoğunluğun en az egemen azınlıklar kadar eşit olduğu bir cumhuriyet.

Halkının bin yıllık millî yazıyla okuma yazma bildiği bir cumhuriyet.

Resmî lisanı uydurukça değil, zengin Türkçe olan Cumhuriyet.

Ahlak, fazilet ve bilgelik üzerine kurulu bir cumhuriyet.

Ebeveynlerin, çocuklarını kendi dinlerine ve kimliklerine uygun şekilde yetiştirmelerine izin veren bir cumhuriyet.

Kanunlarının ve yargı sisteminin âdil olduğu bir cumhuriyet.

Bazı bedbaht kadınlara TC başlıklı yasal fuhuş, yani seks köleliği vesikası vermeyen iffetli bir cumhuriyet.

Faiz, riba ve enflasyonla parasızları ezmeyen, birtakım uğursuzları Karun gibi zengin etmeyen bir cumhuriyet.

Rüşvetsiz, alaveresiz, sömürüsüz, kokuşmasız şeffaf ve temiz bir cumhuriyet.

Âdi sivil suçlara dokunulmazlık tanımayan bir cumhuriyet.

VİP’siz bir cumhuriyet.

Kadınlarını seks azgınlıklarına köle etmeyen bir cumhuriyet.

Dünyada zulme uğrayan her dinden, her ırktan, her renkten, her meşrebten insanların, şemsiyesi altına sığınmaya can atacağı bir barınak olan cumhuriyet.

Kara, kirli, necis, haram para ve servet birikimine izin vermeyen bir cumhuriyet.

Türkiyede böyle bir cumhuriyet kurulduğu zaman komşularıyla pasaport ve vize kalkacak, insanlar kimlik kartlarıyla gelip gidecektir.

Moiz Kohen Tekin Alp Selanik egemen azınlıklar vesayet rejimi resmî ideoloji Ulu Paşa İstiklal Mahkemeleri Boğaziçi aşireti cumhuriyetiyle buraya kadar. Ya 1923’teki gerçek Türkiye cumhuriyetine dönülür, yahut korkunç bir yıkım olur.

Cumhuriyet fazilet, hikmet=bilgelik ve yüksek ahlak üzerine kuruludur. Temeli fazilet, hikmet ve ahlak olmayan cumhuriyetin adı cumhuriyet olsa da o gerçekte cumhuriyet değildir.

1923 cumhuriyeti, Madam Manokyana resmî törenle ödül verir miydi?

1923 Cumhuriyeti İskilipli Atıf Efendiye idam ettirir miydi?

1923 cumhuriyeti Medaris-i islamiyeyi ve tasavvuf tekkelerini kapatır mıydı?

Halifeyi yurt dışına sürer miydi?

Şapka yüzünden adam asar mıydı?

Beyler 1923’ten bahs ediyorum. 1924’ten, 25’ten değil…

1923 güze

What do you feel / think about this video? Try to write some sentences!

8 + 8 =
auto 2013-06-25 00:03:43
Lyrics added by ertu67.
Şarkı sözleri eklendi.

Some Video Suggestions

Home | Search | Contact
radyo dinle aşı takvimi podcast tips blog video blog kongre online dinle peaceful videos music videos blog klip şarkı sözü lyrics videos ilahi ezgi dinle